FYTKG

Una experiència en petit format amb el lema “Families in the kitchen garden”,
que ve a ser alguna cosa així com “Us estan portant a l’hort”.