La meva recerca es desenvolupa en diferents àmbits i tècniques (Il·lustració, animació amb ordinador, impressió digital, pintura) en què expresso una mirada interrogativa de la realitat. La mà i la màquina treballen simultàniament per dibuixar allò que s’escapa de l’explicació textual de la vida, i així utilitzo el dibuix com una eina per explorar regions ignotes de la interpretació. Aquesta mirada enganyosament enigmàtica se situa tanmateix en entorns gens transcendentals i baixa sempre al fang en què ens movem de manera habitual.
És en aquest context que s’hauria d’entendre el meu recorregut, que va de la manifestació més underground, com les meves intervencions al voltant de la música alternativa (la imatge del festival BAM del 96 o del cicle de concerts del Cabaret Hofmann) fins al més institucionalitzat, com les meves col·laboracions per diaris i revistes o en entorns més immersos en el món de l’art (com la proposta per La Capella de Sant Roc i les animacions per hempreslaradio al centre d’art de Santa Mònica).
My research is developing in differents areas and techniques (ilustration, computer animation, digital print, painting) in wich I express an interrogative view about reality. Tha hand and the machine works toguether for drawing something that escapes to literal explanation of life, and it’s for this that I use drawing as a tool for exploring unknown lands of interpretation. This look deceptively enigmatic is however placed in non trascends environments at all and descends always to the mud where we habitually are moving.
It’s in this context where we have to understanding my career (haul, travel), starting from the most underground manifestation, like my interventions around alternative music (the image of BAM ‘96 festival or the cycle of concerts of Cabaret Hofmann) to the most institucionalized, like my newspaper’s and magazine’s colaborations or in environments more deeply into art world (like my project in La Capella de Sant Roc and computer animations for hempreslaradio at the Centre d’Art de Santa Mònica).
Mi búsqueda se desarrolla en diferentes ámbitos y técnicas (ilustración, animación con ordenador, impresión digital, pintura) en los que expreso una mirada interrogativa de la realidad. La mano y la máquina trabajan simultáneamente para dibujar aquello que se escapa de la explicación textual dela vida, y así utilizo el dibujo como una herramienta para explorar regiones ignotas de la interpretación. Esta mirada engañosamente enigmática se situa sin embargo en entornos en absoluto trascendentales y baja siempre al fango en el que nos movemos habitualmente.
Es en este contexto que en el que se debería entender mi recorrido, que va de la manifestación más underground, como mis intervenciones alrededor de la música alternativa (la imagen del festival BAM del 96 o el ciclo de conciertos de Cabaret Hofmann) hasta las más institucionalizadas, como mis colaboraciones para diarios y revistas o en entornos más cercanos al mundo del arte (como la propueta para la Capella de Sant Roc y las animaciones para hempreslaradio en el Centre d’Art de Santa Mònica).